BE-02

Fons documental Arxiu personal d'Enric Navarro

Títol: Relación de fincas iniciales. Ficha de características y descripción de finca.
Data:
Territori: Benicalap
Conflicte: Nou Mestalla
Autoria: Nuevo Campanar S.A
Descripció:
Extracte de la fitxa de característiques i valoració de l’alqueria del Barbut dins del Projecte de reparcelació forçosa de la unitat d’execució B del Pla Parcial «Ademuz» – Sector PPRR-1 del PGOU de València.
Fons documental: Arxiu personal d’Enric Navarro